Hankkeet

Tutustu Ampun 4H -yhdistyksen hankkeisiin ja tempauksiin. Hanketoiminta on merkittävää yhdistyksen kokonaistoiminnan kannalta. Se mahdollistaa uusien toimintatapojen luomisen ja kehittämisen sekä lisää yhdistyksen toimintamahdollisuuksia edistää toimintatavoitteitaan.

Alla voit tutustua tällä hetkellä käynnissä oleviin hankkeisiimme. Vasemmasta reunasta pääset tarkastelemaan jo päättyneitä hankkeitamme!

 

Vuoden 2021 alusta alkaa nuorten kasvua ja osallisuutta tukeva hanke, jossa teemana on ekologisuus ja kansainvälisyys. Hanke on suunniteltu kolmivuotiseksi ja toiminta-alueena ovat Orimattila, Myrskylä, Pukkila ja Lapinjärvi. 

Hankeen tavoitteena on edistää nuorten paikallisen vaikuttamisen ja osallisuuden mahdollisuuksia aktivoiden nuoria tarkastelemaan kotikuntansa ja lähiympäristönsä ekologisia valintoja ja ideoimaan uusia ratkaisuja. Teemoihin haetaan myös kansainvälisiä vivahteita edistäen nuorten kohtaamismahdollisuuksia omalta kotisohvalta käsin ja nuorten ehdoilla edistettävillä projekteilla. Nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistetään hankkeessa ekologisuus- ja kierrätysteemoilla. Tavoitteena on, että nuoret muodostavat käsitystään siitä, miten paikallistasoilla toimimiseen voi vaikuttaa ja toimia myös globaalisti. Tavoitteena on hankkeen avulla tarjota kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksia alueemme kylissä ja kunnissa, joissa tämä toiminta on vähäistä.

Hankkeen tavoitteena on myös sitouttaa nuoria toimimaan osana yhteiskuntaa oman lähiympäristönsä ekologisuuden selvittämisen ja parantamisen teemalla. Nuoret tutustuvat omassa kotikunnassaan tehtyihin ekologisuusvalintoihin ja tarttuvat havaitsemiinsa epäkohtiin. Nuoret aktivoituvat tarkastelemaan lähiympäristössä olevia vaikutusmahdollisuuksia ja löytävät keinoja vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä. Tavoitteena on, että nuoret päätyvät vuoropuheluun ja yhteiskehittämiseen oman kotikuntansa päätöksentekijöiden ja virkamiesten kanssa löytäen ekologisempia ja kestävämpiä ratkaisuja poikkihallinnollisesti.

Hankkeen toiminnot tarjoavat nuorien tärkeäksi kokeman ekologisuuden ympärille erimuodoissa toteutettavaa harrastustoimintaa. Tämä harrastustoiminta kohdistuu vähiten harrastavalle nuorten ikäryhmälle (pääasiassa 13-18 -vuotiaille) tarjoten paikallisia harrastamisen mahdollisuuksia, myös etäharrastamisen mahdollisuus huomioiden. Harrastusmuotoina tarjotaan kurssimaista ja työpajamaista toimintaa, joihin nuorten on helppoa sitoutua kausittaisesti. Nuorten harrastamisesta tehdään näkyvää kaikille avointen PopUp –tapahtumien muodossa.

Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten elämänhallintataitoja, työelämävalmiuksia ja yrittelijästä asennetta 4H arvojen mukaan.

Hankeen rahoittaa Aluehallintovirasto

 

 

Ampun 4H-yhdistyksessä on käynnissä nuorten yrittäjyyteen liittyvä 2v kehittämishanke. Hanke toteutetaan Lapinjärven, Myrskylän ja Pukkilan alueella. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat hankealueen 10 - 29 -vuotiaat nuoret. Hanke on kaksivuotinen mutta vuosi 2020 on tuonut haasteita hankkeen etenemiselle, joten pääpaino tulee olemaan vuosi 2021. 

Hankkeen tavoitteena on nuorten yrittelijäisyyden ja yrittäjyysvalmiuksien lisääminen maaseutumaisella alueella. Hankkeen toiminnot lisäävät nuorten kiinnostusta ja ymmärrystä yrittäjyyttä ja itsensä työllistämistä kohtaan. Hankkeen toiminnot palvelevat nuoruusiän ensi vuosista lähtien, jotta yhä useampi nuori saisi kokemuksia työelämästä maaseudun tarjoamista vähäisistä työpaikoista huolimatta.

Hanke tarjoaa tuetusti ja turvallisesti nuorelle harjoitteluyrittäjyyttä. Harjoitteluyrittäjyys tarjoaa ensikosketusta työelämään, mahdollisuuden tienata omaa rahaa ja moninaisia taitoja elämässä pärjäämiseksi yrittelijään asenteen lisääntyessä. Hanke tarjoaa tasokasta koulutusta, vertaistoimintaa sekä yksilöohjausta yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille. Lisäksi hanke kokoaa nuoria koko toiminta-alueelta yhteisten tapahtumaprojektien pariin lisäten alueen elinvoimaisuutta ja nuorille tarjottuja tapahtumia ja palveluja.

Parhaimmillaan harjoitteluyrittäjyys voi sytyttää kipinän oikean yrittäjyyden pariin. Tässä polussa hanke myös auttaa nuorta. Harjoitteluyritykset ja siitä mahdollisesti kumpuavat oikeat yritykset monipuolistavat maaseudun elinkeinoja ja palveluita. Samalla kokemus toimii ennaltaehkäisevässä roolissa ja edistää nuorten tulevaisuuden työllistymistä, yrittäjänä tai ilman.

Tavoitetta edistetään mm seuraavilla toimenpiteillä:

Yrittäjyyteen innostaminen
Kampanjointi nuorisotiloilla ja tapahtumissa
Nuorten järjestämissä tapahtumissa
Yritystaitojen lisääminen
Nuorten yrityskurssien järjestäminen (ideointi, harjoitteluyritysten perustaminen, talous, markkinointi)
Alueellinen nuorten yrittäjyysleiri
Yrittäjyysklubi 4H-yrittäjäksi ryhtyneille ja toimintaa pyörittäville
Henkilökohtainen kontakti, tuki ja seuranta
Nuorten yrittäjyysmahdollisuuksien lisääminen
Selvittää ja kehittää nuorten yrittäjien toimintamahdollisuuksia alueella
Kampanjointi nuorten yritystoiminnasta
Yrityskumppanit tukemaan ja tutoriksi nuorille

Hankkeen rahoittaa Silmu Ry